Algemene voorwaarden RijschoolBart


Artikel 1 Werkingssfeer


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.

indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.


Artikel 2 Definities


Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.


Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.


Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.


Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.


Artikel 3 Algemeen


Gedurende een rijles is de leerling niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).


Artikel 4 Verplichtingen ten aanzien van de rijschool


De rijschool draagt er zorg voor dat:


rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)

de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.

er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.

nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling RijschoolBart hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.

de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen

de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles

er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

Artikel 5 Verplichtingen ten aanzien van de leerling


De leerling verplicht zich:


aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen met zijn DigiD gegevens + SMS bevestiging via www.mijncbr.nl teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Gezondheids Verklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven.

ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.

een Gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de kandidaat. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.

te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.

onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 48 werkdag uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (08.00 uur en 18.00 uur) persoonlijk telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 werkdag uur van tevoren te geschieden; app en sms-berichten worden niet geaccepteerd als opzegging.

alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, - tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen - een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres.

eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Gezondheids Verklaring” worden ingevuld.

De leerling dient rekening te houden per lesuur ruim 100 min. weg te zijn). En altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen- de TTT en alle examens bij het CBR.

de autogordel te dragen. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.

voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat - die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen - is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.

na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.

Artikel 6 Betaling


Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld per pin na elke rijles en tegen aftekening op de leskaart worden voldaan. De simulatorlessen worden de 1e les in 1 keer per pin voldaan.

De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen.

De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.

Indien 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de leerling van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.

Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Theorie en theorie-examen


Leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de theorie kunnen via RijschoolBart worden aangeschaft. Indien de leerling geen theorieboeken besteld via de rijschool zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt.

De leerling zorgt dat hij/zij op het moment dat dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via www.mijncbr.nl. De kosten worden via IDeal betaald aan het CBR.

Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (het rijexamen)


(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek na machtiging van de rijschool per pin aan de rijschool te worden voldaan.

Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Het CBR-praktijk-examen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.

Artikel 9 Opschorting en annulering


Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeen komst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10 Onderzoek naar de rijgeschiktheid


Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.


Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid ( TTT of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.


Artikel 11 Onderzoek naar de rijvaardigheid


Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken.

Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sub lid A, B of C, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek geschiedt zonder kosten voor de leerling.

b-1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.


b-2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.


b-3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.


In de in het tweede lid onder sub lid 1-3 genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 3 gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.

Artikel 12 Privacy beleid


RijschoolBart verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met RijschoolBart aangaat persoonsgegevens. RijschoolBart verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek RijschoolBart uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.


Artikel 13 Geheimhoudingsverklaring


RijschoolBart verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met RijschoolBart aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. RijschoolBart garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.


Artikel 14 Vrijwaring


De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.

Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.


Artikel 15 Beëindigen lesovereenkomst


Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten en het door de rijschool reeds betaalde examengeld (CBR- of BNOR gedeelte).


Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde toets/examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de administratiekosten.


Artikel 16 Klachten


De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voorleggen aan:


De Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd aan het Klimmerseind 28 te Eijsden. In deze treedt hiervoor als gemachtigde op Dhr. E. Bakker voorzitter.


Per e-mail te bereiken: voorzitter@vrb.nu


Per telefoon te bereiken: 0651434279Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst van RijschoolBart.Huidig document is met grote zorg enkel en alleen voor het gebruik door de leden van de Vereniging Rijschool Belang (VRB)/Federatie Autorijschool Management (FAM) opgesteld. Delen, vermenigvuldigen, openbaar maken, of anderszins commercieel gebruik in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRB/FAM ten strengste verboden. VRB/FAM 1-04-2018.

Privacybeleid lesovereenkomst RijschoolBart


Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RijschoolBart verwerkt van haar cursisten.


Indien er wordt ingeschreven bij RijschoolBart, geef je door ondertekening van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door RijschoolBart in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.


Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).


1. Verwerkingsverantwoordelijke


Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:


Bart Platerink, Poorters-Janlaan 4, Lochem, KvK: 54165555


De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van RijschoolBart is bereikbaar via info@rijschoolbart.nl


2. Welke gegevens verwerkt RijschoolBart, voor welk doel


2.1 In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):


Algemene persoonsgegevens:


a) voor- en achternaam


b) adresgegevens


d) telefoonnummer


e) e-mailadres


f) leerling/kandidaat nummer


g) geboorteplaats


h) geboortedatumBijzondere persoonsgegevens:


j) gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.


k) gegevens omtrent gezondheid


l) leskaart


2.2 RijschoolBart verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.


b) Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.


c) Indien je bij RijschoolBart een B(E), rijbewijs hebt gehaald dan wel een opfriscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart RijschoolBart je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.


d) Enkel en alleen wordt voor de verkrijging van subsidie in welke hoedanigheid dan ook, aangaande (rijvaardigheid)cursussen, op welke aangeboden manier dan ook je naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mailgegevens verwerkt ter verstrekking aan de sociale-, dan wel ontwikkelingsfondsen waar RijschoolBart een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Voornoemde verwerkte gegevens worden dan ook nimmer langer bewaard dan noodzakelijk.


e) RijschoolBart kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om - voor het plaatsvinden van de eerste rijles - een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor RijschoolBart deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.


2.3 RijschoolBart kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.


3. Bewaartermijn(en)


3.1 RijschoolBart verwerkt en bewaart de aan RijschoolBart verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, RijschoolBart, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers


4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft RijschoolBart passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt naam rijschool gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van naam rijschool. Met de verwerkers heeft naam rijschool dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten


5.1 Via info@rijschoolbart.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. RijschoolBart zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.


5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met info@rijschoolbart.nl RijschoolBart zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal RijschoolBart je hiervan op de hoogte brengen.


5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop RijschoolBart je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Bart Platerink via info@rijschoolbart.nl Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.


5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie (info@rijschoolbart.nl).


6. Wijzigingen


Het privacybeleid kan, indien dat door RijschoolBart, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van RijschoolBart bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.


Dit privacybeleid maakt onderdeel uit van de lesovereenkomst van RijschoolBart.

Cookiebeleid


Onze website (www.rijschoolbart.nl) maakt alleen gebruik van functionele en standaard analytische cookies. Voor deze cookies zijn geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Toch vinden wij het belangrijk dat u zelfcontrole hebt over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.


Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.


Verschillende soorten cookies


We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat website zich aanpast aan de grootte van uw computerscherm. Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Deze analytische cookies stellen ons in staat om geheel anoniem het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.


Cookies blokkeren en verwijderen


U kunt ervoor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hier kunt u ook cookies verwijderen als u dat wilt.


De privacyverklaring en het cookiebeleid zijn niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Daarnaast behoudt RijschoolBart zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer onze website voor de meest actuele versie. Dit beleid is in werking getreden in februari 2019.